Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je občianske združenie: Pomoc človeku, o.z., IČO: 50359932, Račianska 41, 831 02 Bratislava

Prevádzkovateľ má vymenovanú Zodpovednú osobu vykonávajúcu dohľad nad spracúvaním osobných údajov, kontaktovať ju môžete emailom na: info@free2go.help.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

Spracúvanie na základe súhlasu:

Osobné údaje meno, priezvisko, e-mail, telefón, adresa na účel zaradenia do elektronickej databázy môžeme spracúvať len na základe jej dobrovoľného súhlasu. Súhlas získavame priamo od dotknutej osoby. Bezplatný newsletter spoločnosti, prostredníctvom ktorého informujeme klientov o našich novinkách, im zasielame len s ich dobrovoľným súhlasom.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovaciu linku priamo v zaslanom newsletteri (disclaimer), alebo poslaním požiadavky na email: info@free2go.help.

Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

Využívame služby externých dodávateľov, ktorí môžu spracúvať osobné údaje. Sprostredkovateľmi sú spoločnosti zabezpečujúce spracovanie miezd, účtovníctva, dodávatelia IT služieb. Pri všetkých dodávateľoch dbáme o to, aby postupovali v súlade splatnými zákonmi, boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje spracúvali výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv a primerane ich chránili v súlade s požiadavkami GDPR, medzinárodných štandardov a platných predpisov.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje na účel zaradenia do elektronickej databázy (na odber newslettera) môžeme spracúvať po dobu 36 mesiacov, na ktorú máme súhlas, alebo do odvolania súhlasu.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom.

Máte právo požiadať nás o potvrdenie o tom, že spracúvame Vaše osobné údaje.

Právo na opravu osobných údajov.

Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

Právo na vymazanie (zabudnutie).

sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • ak namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti,
 • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť,
 • ak spracúvame Vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.
 • Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:
 • len s Vašim súhlasom,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Právo na prenos osobných údajov:

Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli , a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Vaše osobné údaje sme Vám na základe Vašej žiadosti povinní poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Naša spoločnosť má vymenovanú zodpovednú osobu. Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov alebo ak si chcete uplatniť niektoré z Vašich práv, napíšte nám na: info@free2go.help.

Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv.